Algemene voorwaarden

KidsExperienceCenter B.V. gebruikt de Algemene Voorwaarden van de branchevereniging  ICT~Office welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. U kunt deze ook hier downloaden.

In aanvulling op onze overige algemene voorwaarden, gelden tevens onderstaande bepalingen voor consumenten;
1.) Definities
De Consument; de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Het Product; de elektronische leermethode voor elektronica en programmeren.
Gebruiksonderdelen; delen van het Product die moeten worden aangesloten door de gebruiker te uitvoering van de diverse leermodules.
Overmacht; omstandigheden die zich buiten de wil van KidsExperienceCenter voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de  overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn, dat van KidsExperienceCenter redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd.
2.) Ontbinding koop op afstand
1. De Consument kan alle aankopen die hij heeft gedaan via de Website zonder opgave van redenen en binnen 15 dagen na ontvangst van de artikelen door de Consument onder bepaalde voorwaarden herroepen. De Overeenkomst wordt dan ontbonden.
2. Indien de Consument binnen de onder 1. genoemde termijn de koop wil ontbinden, dient hij dit per e-mail aan te kondigen aan info@kidsexperiencecenter.nl en het product in de originele verpakking terug te sturen. Uitsluitend producten die onbeschadigd zijn, waarbij op de software nog niet is ingelogd en waarvan het zegel nog niet is verbroken, komen voor retournering in aanmerking. Tevens dient het retourformulier te worden bijgesloten.
3. De verzendkosten voor het retourneren van het product komen voor rekening van de Consument.
4. De Consument doet nadrukkelijk afstand van zijn bedenktijd conform het onder 1. bepaalde indien hij inlogt op de bij het product behorende software en/of de verzegeling van het product verbreekt.
5.   Indien waardevermindering optreedt doordat het product in strijd met het hierboven bepaalde is gebruikt, behoudt KidsExperienceCenter het recht voor om een schadevergoeding te eisen, die nooit hoger is dan hetgeen de Consument heeft betaald voor het product. Deze schadevergoeding zal in mindering gebracht worden op de door KidsExperienceCenter terug te betalen bedragen. Daarnaast heeft KidsExperienceCenter het recht om een retour te weigeren als niet aan de voorwaarden is voldaan. Dat kan als het artikel kapot wordt geretourneerd of niet is voldaan aan de voorwaarden die onder 2 zijn opgenomen.
6. Indien door de Consument voor het desbetreffende product reeds betalingen zijn verricht en rechtsgeldig de overeenkomst wordt ontbonden volgens het vorenstaande, zal KidsExperienceCenter deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Consument terugbetalen.
7. KidsExperienceCenter is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
3.) Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de Consument geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van KidsExperienceCenter.
4.) Garantie
1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Consument die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door KidsExperienceCenter een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt dit, onverminderd het zojuist gestelde, voor alle type Klanten.
2. KidsExperienceCenter staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of  overheidsvoorschriften.
3. KidsExperienceCenter kent een eigen garantie van 6 maanden op alle producten. Indien de Consument bij levering of binnen deze termijn een gebrek constateert, heeft hij het recht om hierover een klacht in te dienen en indien de klacht gegrond is, het product om te ruilen voor eenzelfde exemplaar of te laten repareren. Uitsluitend indien omruiling niet meer mogelijk is, zal KidsExperienceCenter het aankoopbedrag vergoeden. Een klacht is ongegrond indien het gebrek ontstaan is door normaal gebruik en normale slijtage of beschadiging/onzorgvuldigheid door de Consument. Voor batterijen en gebruiksonderdelen geldt geen garantie.
4. Een door KidsExperienceCenter, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
5. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Consument zo spoedig mogelijk nadat hij het gebrek heeft ontdekt KidsExperienceCenter daarvan in kennis te stellen, doch uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst.
6. De garantie komt te vervallen indien onderdelen niet op de juiste wijze zijn toegepast, waardoor er schade ontstaat. KidsExperienceCenter is ook voor hierdoor ontstane schade niet aansprakelijk.
6. Indien KidsExperienceCenter de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Consument het product hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het de aansprakelijkheid gelijk aan de door Consument betaalde prijs voor het product.
5.) Aansprakelijkheid
1.   De aansprakelijkheid van KidsExperienceCenter voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en) en verzendkosten.
2. KidsExperienceCenter is jegens de Consument nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
3. KidsExperienceCenter is niet aansprakelijk voor schade aan personen of letsel door het gebruik van haar product(en), tenzij opzet of bewuste roekeloosheid zijdens KidsExperienceCenter kan worden aangetoond.
4.    De aansprakelijkheid van KidsExperienceCenter jegens de Consument wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Consument KidsExperienceCenter onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en KidsExperienceCenter ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KidsExperienceCenter in staat is adequaat te reageren.
5.    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Consument de schade zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 2 maanden na ontstaan van de schade)  schriftelijk bij KidsExperienceCenter meldt.
6.   De Consument vrijwaart KidsExperienceCenter voor alle aanspraken van derden.
7.    In geval van Overmacht is KidsExperienceCenter niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Consument ontstane schade.

Modelformulier-ontbinding-herroeping

Spring naar toolbar